Nama departemen di perusahaan dalam bahasa Jepang

Nama departemen di perusahaan dalam bahasa Jepang

Kosakata terkait departemen di Perusahaan
Jinjibu HRD
Zaimu bu Finance
Gyoumu bu Business
Soumu bu GA
Jouhou Gijutsu bu IT
Kenkyuu kaihatsu bu R&D
Hinshitsu Kanri Bu QC
Shukka Kensa Bu Final QA
Shizai Bu Material
Koubai bu Purchasing
Gijutsu bu Engineering/ Technical
Seisan Kanri bu Planning Production
Seisan bu Production
Saidan ka Cutting
Housei ka Sewing
Sekkei ka Assembling
Sokou kakou ka Stockfitting
Insatsu ka Printing